ភាសា :

តំបន់ហាមឃាត់

អ្នកកំពុងចូលដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើងពីតំបន់ហាមឃាត់ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលនេះ


លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំតាមរយៈ

យល់ព្រម